Kasutajatingimused 2017-04-20T22:44:32+00:00

Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Tenux OÜ (edaspidi

Tenux), registrikood 12233502, juriidiline aadress Pärnu mnt 105, Tallinn internetipoes

(www.tenux.ee ja www.tenux.eu) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient)

poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Tenux hinnakirjast ning

kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist

Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Tenux’i poolt.

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Tenux jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest

koduleheküljel hindade uuendamisega.

3.3. Tellimisel kaupade kohta täpne kauba hind võib muutuda ning hinna täpsustamiseks

palume ühendust võtta e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse

tellijale esimesel võimalusel.

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

-Kaup saadetakse Kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest

tasutakse 100% ette pangaülekandega.

-Kaup saadetakse SmartPostiga või Omnivaga Kliendi poolt valitud pakiterminali.

Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel

uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest

ebatäpssustest andmebaasi ja tegeliku laoseisu vahel ei saa Tenux garanteerida kauba

saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Tenux koheselt Klienti ning tellimuse

edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Tenux’i võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva

jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Tenux

meiliaadressil info@tenux.eu ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning

originaalpakendis.

6.4. Elektroonikakomponentide tagastamine on võimalik ainult juhul, kui pakend on avamata.

6.5. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja

korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

6.6. Tenux tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel

võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt

osutatud pangaarvele (kuid mitte varem kui kaup on tagastatud).

6.7. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

7. Tenux õigus lepingust taganeda

7.1. Tenux’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei

ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Tenux’il vastava kauba varud on

ammendunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab Tenux Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse

raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.

8. Garantiitingimused

8.1. Tenux annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava

kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.

8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

Garantii alla ei kuulu:

  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja

kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust

vigastamisest kasutaja poolt

  • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on tingitud äikesest või mõnest muust

loodusnähtusest (force majoure);

  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu

või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud seadme

sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;

  • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud

mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

  • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on

rikutud, vahetatud või eemaldatud;

  • kahjudele, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest või toote kasutamisel selleks

mitte-ettenähtud eesmärgil;

9. Omandireservatsioon

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Tenux’i omand.

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Tenux ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse

pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks. Tenux’il on õigus kasutada Kliendi

kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale. Kliendil on igal ajal

õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on

vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

11. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

11.1. Tenux’il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje kaudu

ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või

täienduse avaldamisest.

11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse

Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

12. Lõppsätted

12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti

Vabariigi õigust.

12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas

tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase

sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.